ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ITA ของสถานีตำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2566