แผนยุทธ์ศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (2561-2580)

  • https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/strategy.pdf